Ασφάλειες Αυτοκινήτων και «Φιλικός διακανονισμός»

Από το καλοκαίρι του 2000 εισήχθη στην ελληνική πραγματικότητα μία εξαιρετική και καινοτόμος δυνατότητα για τη διευθέτηση αυτοκινητικών ατυχημάτων.

Είναι ο γνωστός «φιλικός διακανονισμός» ή αλλιώς, «φιλική δήλωση» ή Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.). Τι είναι, όμως, ο φιλικός διακανονισμός και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται;

Ο Φιλικός διακανονισμός επιτρέπει την άμεση αποζημίωση του οδηγού που δεν ευθύνεται για το ατύχημα δίχως τις χρονοβόρες διαδικασίες που γενικά χαρακτηρίζουν τις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις. Οι δύο οδηγοί συμπληρώνουν επί τόπου ένα έντυπο φιλικής δήλωσης στο οποίο δηλώνονται σαφώς οι συμμετέχοντες, οι συνθήκες ατυχήματος, οι ασφαλιστικές τους εταιρείες καθώς και ο υπαίτιος του ατυχήματος. Στη συνέχεια, ο «αθώος» εμπλεκόμενος αποζημιώνεται άμεσα από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γνωρίζετε υπό ποιες προϋποθέσεις ισχύει η διευθέτηση του φιλικού διακανονισμού, ώστε να μην εξαπατηθείτε και ταλαιπωρηθείτε δίχως λόγο, ιδιαίτερα αν δεν ευθύνεστε εσείς για κάποιο ατύχημα.

Προϋποθέσεις ισχύος Φιλικού Διακανονισμού για ασφαλιστικές εταιρείες Ελλάδας:

1.Το ατύχημα θα πρέπει να έχει συμβεί εντός Ελλάδας. Καμία τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή σε χώρα του εξωτερικού, ακόμη και αν οι δύο οδηγοί είναι ομοδαποί και ασφαλισμένοι σε ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

2.Για να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός θα πρέπει και οι δύο οδηγοί να είναι ασφαλισμένοι σε εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή τη διευθέτηση. Σε περίπτωση που μόνο η εταιρεία του ενός συμμετέχει στο φιλικό διακανονισμό, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τακτοποίηση του ζητήματος με αυτό τον τρόπο. Συνεπώς, βεβαιωθείτε τόσο για τη δική σας εταιρεία, όσο και για την εταιρεία του άλλου εμπλεκομένου, ιδιαίτερα αν είναι αυτός ο υπαίτιος του ατυχήματος. Με ένα τηλεφώνημα από το τόπο του δυστυχήματος στον ασφαλιστή ή στην ασφαλιστική σας εταιρεία μπορείτε να μάθετε τι ισχύει για την εταιρεία του άλλου οδηγού.

3.Βασική προϋπόθεση για τη συνομολόγηση ενός φιλικού διακανονισμού είναι να μην έχει εμπλακεί τρίτο όχημα, καθώς και να μην έχει προκύψει εξαιτίας του ατυχήματος σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

4.Οι υλικές ζημίες που έχουν προκληθεί στο αυτοκίνητου του μη υπαίτιου οδηγού να μην ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ.


5.Τέλος, θα πρέπει, φυσικά, να συμφωνήσουν επί τόπου και οι δύο οδηγοί για το ποιος ευθύνεται για το ατύχημα.


Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής διασφαλίζει μια ήσυχη και ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος καθώς και άμεση αποζημίωση του ζημιωθέντος αθώου οδηγού από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, την οποία γνωρίζει και εμπιστεύεται. Φροντίστε, ωστόσο, να είστε ενήμεροι για τη λειτουργία και τις προϋποθέσεις που απαιτεί ώστε να μην εξαπατηθείτε από επιτήδειους που ίσως προσπαθήσουν να διαφύγουν των ευθυνών τους.


Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο φιλικός διακανονισμός, ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία διευθέτησης ατυχημάτων:


1.Καλείτε άμεσα την τροχαία. Όσο επίμονος και αν είναι ο άλλος οδηγός, μην κάνετε ποτέ το λάθος να μην καλέσετε την τροχαία καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, θα είστε στο έλεος του υπαίτιου για το ατύχημα οδηγού. Φροντίστε να εξασφαλίσετε τη διαφάνεια της όποιας διαδικασίας καλώντας άμεσα την τροχαία.


2.Καλέστε την ασφαλιστική σας εταιρεία και ακολουθήστε αυστηρά και επακριβώς όποιες οδηγίες σας δώσουν. Μη δεχθείτε καμία απολύτως εισήγηση από αντιπροσώπους της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου οδηγού προτού ενημερωθείτε και λάβετε έγκριση από τη δική σας εταιρεία.


Μολονότι ευχή όλων είναι να μη βρεθούμε ποτέ σε μία τέτοια δυσάρεστη κατάσταση, αποτελεί πορεία σύνεσης και σοφίας να είμαστε εκ των προτέρων πλήρως ενήμεροι για όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, τα δικαιώματα καθώς και τις ευθύνες μας σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος.

back to top