Ασφάλεια Αυτοκινήτου. Φθηνά ασφάλιστρα KSP Ασφαλιστική

Προσφορά Εργασίαςoffer

Ανασφάλιστα. Ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου για συζήτηση

Η Νομική Υπηρεσία της ΕΑΕΕ θα έχει αρκετή δουλειά από σήμερα προκειμένου να μελετήσει το Σχέδιο Νόμου που τις έστειλε το ΥΠΟΙΚ. Σήμερα κυκλοφορούν 1.500.000 Ανασφάλιστα Αυτοκίνητα σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπουργείων Ανάπτυξης και  Οικονομικών καθώς  και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Επειδή και οι δύο πλευρές χάνουν τεράστια ποσά από τα έσοδά τους, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν τα Ανασφάλιστα στην Κοινωνία, αποφάσισαν επιτέλους να συνεργαστούν ώστε να τεθεί ένα τέρμα στο απαράδεκτο αυτό καθεστώς που απειλεί τον ιερό θεσμό της Ασφάλισης. Το ΥΠΟΙΚ προωθεί την ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση και ελπίζουμε να λάβει σοβαρά υπόψη του τις επισημάνσεις της ΕΑΕΕ για έναν μοναδικό λόγο: Είναι ο πλέον αρμόδιος και ο πλέον ειδικευμένος Φορέας ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη συμπεριφορά του κοινού στο εν λόγω θέμα και η κάθε πρότασή του θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη των Στελεχών του Υπουργείου, δεδομένου ότι τόσο το Κοινωνικό Ενδιαφέρον όσο και τα  Συμφέροντα και των δύο πλευρών, είναι κοινά!

 

Το ΠΔ 237/1986 (Α΄110), τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χρονική στιγμή που οι αρμόδιες αρχές παραχωρούν στον κύριο ή κάτοχο του αυτοκινήτου, διά χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας, το δικαίωμα να θέτει τούτο σε κυκλοφορία επί οδού, χωρίς να απαιτείται η κίνηση ή η λειτουργία αυτού».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται , ως εξής:

«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

3. Προστίθεται άρθρο 5 α, ως εξής:

« Άρθρο 5α

1. Πέραν των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των αυτοκίνητων οχημάτων που δεν φέρουν την υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη, ο έλεγχος ύπαρξης της παραπάνω ασφάλισης, ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω ακόμα και της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και ποινών που προβλέπουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στο άρθρο 12, διενεργείται και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τη με ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων):

αα) του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και με το άρθρο 4β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ (ΕΕ L…),

ββ) του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

γγ) των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. Για το σκοπό αυτόν, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες Υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους.

β) Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση α) αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (δηλαδή προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο όχημα), η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει σχετική Ειδοποιητήρια Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή αυτής στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκίνητου οχήματος ιδιοκτησίας του. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Με την ίδια επιστολή, η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος για τη διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει προκειμένου να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της κατά άρθρο 2 υποχρέωσης προς ασφάλιση. Η προθεσμία υποβολής τυχόν αντιρρήσεων από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την παραλαβή της ανωτέρω Ειδοποιητήριας Επιστολής.

γ) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση β), η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του, για το όποιο δεν υφίσταται η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στο άρθρο 12.

3. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη στις παραγράφους 2 και 3 διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 16 Επικουρικού Κεφαλαίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου» .

1. Στο άρθρο 27 β προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Γ. Γ. Π.Σ., σε διαρκή βάση, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 α».

ΠΗΓΗ:INSURANCE DAILY

 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική